section-919fe10

BMS METAL MADENCİLİK İMALAT GERİ DÖN. SAN. VE TİC. A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri gereği kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, Kişisel ve Özel Nitelikte Veri olarak aşağıdaki kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla BMS METAL MADENCİLİK İMALAT GERİ DÖN. SAN. VE TİC. A.Ş. (Kısaca Şirket) tarafından işlenmektedir.

“Kişisel Verilerinizin işlenmesi” kavramı yasal bir kavram olup, 6698 Sayılı Yasada bu kavram; kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Şirketimiz ile Çalışan, İSG Uzmanı, Hissedar/Ortak, Yönetici (Hissedar/Ortak Olmayan), Kamu Görevlisi, Tedarikçi, Ürün veya Hizmet Alan Kişi, Tedarikçi Yetkilisi, Şirket Yetkilisi, Veli / Vasi / Temsilci, Kamu Kurumu Yetkilisi, Başvurucu, Telefon Çağrı Görüşmesi Tarafı , E-posta Gönderici (Gerçek Kişi), E-posta Gönderici (Tüzel Kişi Çalışanı/Yetkilisi), Onaylayan, Bakanlık Komiseri, Vekil Edilen, Mükellef, Memur, Gönderici, Alıcı, Beyan Eden, Mali Sorumlu, Düzenleyen, İhracatçı, Banka Yetkilisi, Veri Sorumlusu Yetkilisi, Kurumsal Müşteri Temsilcisi/Yetkilisi, Tedarikçi (Gerçek Kişi), Tedarikçi Çalışanı, Stajyer, Yetkili, Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı, Dava, İcra Dosyası Tarafı, Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı (Gerçek Kişi), Diğer, Çalışan Yakını, Çalışan (Kazayı Gören-Tanık), Doktor, Çalışan Adayı, Çalışan Adayı Referansı, Hukuk Müşaviri, İşveren Vekili, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı , İşyeri Hekimi, Çevre Danışmanı, Ziyaretçi, Denetleyen sıfat/ları ile paylaştığınız kişisel verileriniz KVKK’ya uygun şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanacak, profilleme veya başkaca işimizle ilgili ticari amaçlar için kullanılabilecek ve sınıflandırılabilecektir.

BMS METAL MADENCİLİK İMALAT GERİ DÖN. SAN. VE TİC. A.Ş. olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem veriyor, sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması, işlenmesi, gerekmesi durumunda paylaşılması sırasında gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini alıyoruz.

Bu bilgilendirme/aydınlatma metnini yayınlamaktaki amacımız; sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve yasal haklarınız konularında sizleri en açık şekilde bilgilendirmektir.

Aşağıda kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda önem taşıyan bilgiler ve kavramlar yer almakta olup bu kavramlar ile aydınlanmanızın tam olarak gerçekleşmesi hedeflenmektedir.

 

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı Kanun) uyarınca veri sorumlusu: BMS METAL MADENCİLİK İMALAT GERİ DÖN. SAN. VE TİC. A.Ş. Kişisel verileriniz, veri sorumlusu olan BMS METAL MADENCİLİK İMALAT GERİ DÖN. SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olarak, Veri Sorumlusu tarafından sağlanan hizmet ve Veri Sorumlusu’nun ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen şartlara ve ilgili tüm mevzuata uygun olarak, Veri Sorumlusu tarafından;

 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi
 • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • Fesih İşlemlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Çevre Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

amaçlarıyla işlenebilecektir. Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulmaktadır:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.
 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz; ilgili mevzuat sınırları dahilinde, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve mevzuatın getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile sınırlı olmak üzere 6698 sayılı Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Aşağıda Yurtiçi ve Yurtdışı Alıcı grupları ile aktarım amaçları listelenmektedir.

Yurtiçinde İdare Talebi, Mahkeme Emri, Bilgilendirme, Yasal Yükümlülük, Veri Sorumlusunun Hukuki İş Ve İşlemlerinin Takibi, Sözleşme İmzalanması, İlgili Kişi için Hizmet Sunumu sebeplerine dayanılarak aşağıdaki gruplara aktarılabilecektir.

Yurtiçi Alıcı Grupları:

 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri
 • Şirket Vekili, Mali Müşavir
 • Şirket Vekili
 • Tedarikçiler
 • Hukuk Müşaviri
 • Mali Müşavir - Muhasebe
 • Hissedarlar
 • Müşteri

 

 

Yurtdışında aşağıdaki gruplara aktarılabilecektir.

Yurtdışı Alıcı Grupları:

 • Tedarikçiler
 • Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri
 1. Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Tarafınıza ait kişisel veriler, KVKK ve diğer ilgili mevzuatlara ve BMS METAL MADENCİLİK İMALAT GERİ DÖN. SAN. VE TİC. A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına uygun olarak Şirketin yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için aşağıda belirtilen toplama yöntemleri kullanılarak toplanmakta ve işlenmektedir.

 • Belge Aslı
 • Form - Belge
 • Belge Yönetim Yazılımı
 • Hard Copy
 • Bilgi Teknolojileri Veri Kayıt Sistemi
 • E-Posta - Yurtdışı
 • E-Posta - Yurtiçi
 • Web Tabanlı Yazılım
 • El yazısı
 • Bilgisayar Ortamı
 • Özel Entegrasyon Programı
 • Fihrist
 • Excel Programı
 • Yazılım Programı - Yurtiçi
 • Muhasebe Programı
 • Şifreli Dosya

Yukarıda belirtilen işleme yöntemleri ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanan Kişisel Verileriniz KVKK m. 5 ve 6. Hükümlerine uygun olarak; Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri, Kanunlarda Öngörülmesi, Sözleşme İmzalanması, Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi, Bir hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması, Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi ile sağlık hizmetlerinin planlanması, yönetimi ve finansmanı, Açık Rızanın Alınması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Sayılan bu yöntemlerle toplanan ve işlenen kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Bilgilendirmede belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 1. 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesindeki düzenlemeye göre Kişisel Veri Sahibi olarak 11. Maddede Sayılan Haklarınız:
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme’dir.

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirttiğimiz yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz, niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz. Bu çerçevede şirketimize 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, www.bmsmetal.com.tr adresinde bir örneği bulunan ilgili kişi/veri sahibi başvuru/talep formu’nu doldurup imzaladıktan sonra bu başvuru formunu ya da haklarınızı kullanmak için düzenlediğiniz orjinal imzalı dilekçenizi;

 • Şirketimizin Kemalpaşa Caddesi No:289 Işıkkent/Bornova - İzmir adresi sekretaryasına kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden teslim edebilir,
 • Noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yukarıdaki adresimize gönderebilir,
 • bmsmetal@hs03.kep.tr adresine kep adresiniz varsa güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Aydınlatma metnini okuduğunuz için teşekkür ederiz.

BMS METAL MADENCİLİK İMALAT GERİ DÖN. SAN. VE TİC. A.Ş.

 

BMS METAL 1997 yılında, halen Yönetim Kurulu Başkanlığımızı yapmakta olan Şaban BOLAT tarafından, İZMİR' de kurulmuştur. Kuruluşundan itibaren, bakır, çinko, pirinç, bronz, alüminyum, paslanmaz vb. madenlerin ticareti yapılmaktadır. 2012 yılında Hurda demir ticaretine de başlamıştır. Ayrıca pirinç tozu, bakır tozu, alüminyum tozu üretim ve ticareti de faaliyetleri arasındadır.

İletişime Geç

BMS Metal Üyelikler